Algemene Voorwaarden Briljant Coaching

 1. Definities
  Toepasselijke Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden op deze website zijn van toepassing op de diensten van Briljant Coaching en zijn te vinden op de website www.briljantcoaching.nl. Indien gewenst kunt u de Toepasselijke Algemene Voorwaarden van de website downloaden.
  Aanmeldformulier: het aanmeldformulier dient te worden ingevuld voor het gebruik van de diensten van Briljant Coaching.
  Briljant Coaching: Briljant Coaching gevestigd aan Molenpad 9A, 1016 GL te Amsterdam en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 34286343
  Overeenkomst: de overeenkomst tussen Briljant Coaching enerzijds en de gebruiker anderzijds is een tegenprestatie van betaling voor een geleverde dienst van Briljant Coaching. 
  Gebruiker: de persoon die wenst gebruik te maken van de diensten van Briljant Coaching.
  Prijs: de totale prijs te betalen voor een gekozen dienst van Briljant Coaching.
  Website: de website van Briljant Coaching, www.briljantcoaching.nl
 2. Toepasselijkheid
  De Toepasselijke Algemene Voorwaarden gelden alleen voor de diensten van Briljant Coaching.
  Bij het afnemen van een dienst van Briljant Coaching gaat de Gebruiker akkoord met de Toepasselijke Algemene Voorwaarden.
  Briljant Coaching heeft het recht om de Toepasselijke Algemene Voorwaarden aan te passen indien nodig. De meest recente versie van deze voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de Website. Belangrijke aanpassingen van de Toepasselijke Algemene Voorwaarden zullen per e-mail aan Gebruiker worden verzonden en toegelicht. 
 3. Betaling en Prijsverandering
  Alle afneembare diensten van Briljant Coaching dienen vooraf te worden betaald. Betalingen geschieden per overboeking op bankrekeningnummer ABN AMRO NL13ABNA0474351181 ten name van Sandra Bijvoet onder vermelding van het factuurnummer of contant voorafgaande aan het consult.
  Briljant Coaching behoudt het recht om Prijsveranderingen door te voeren. Iedere verandering zal bij voorbaat worden vermeld. Hetzij via de Website, hetzij via de e-mail. De huidige prijzen van de diensten van Briljant Coaching staan vermeld op de Website.
  Voor de diensten van Briljant Coaching voor Home en Business consulten wordt een offerte op maat gemaakt.
 4. Diensten afnemen en duur
  Alle diensten van Briljant Coaching zijn te boeken via de Website.
  De Overeenkomst duurt tot het einde van de Dienst.
  U kunt deze diensten alleen online boeken doormiddel van het invullen van het Aanmeldformulier, het sturen van een e-mail via info@briljantcoaching.nl en of telefonisch contact op te nemen via 06 236 79 429.
 5. Aansprakelijkheid
  Briljant Coaching is niet aansprakelijk voor enige schade gerelateerd aan het huis of bedrijf voor haar geleverde diensten. De Gebruiker is volledig verantwoordelijk bij de uitwerking van de geleverde dienst.
  Briljant Coaching is niet aansprakelijk voor fysiologische of mentale complicaties die zich tijdens of na het uitvoeren van haar diensten voordoen.
  Een consult van Briljant Coaching kan de reguliere geneeskunde ondersteunen en aanvullen maar vormt op zichzelf nooit een vervanging. Mocht u onder behandeling zijn van een regulier arts of gezondheidswerker dan raad Briljant Coaching u aan om uw reguliere behandelingen voort te zetten.
  Briljant Coaching streeft ernaar om de informatie op de Website up to date te houden. Zij is echter niet aansprakelijk voor enige onjuistheden.  
 6. Conformiteit
  Briljant Coaching staat ervoor in dat de diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of arbeidsvoorschriften.
 7. Annulering en wijzigen bij levering van diensten
  Consulten dienen ten minste 24 uur van te voren te worden geannuleerd of gewijzigd door de Gebruiker anders kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
  Een Briljant Home of Business consult dient uiterlijk 48 uur van te voren te worden gewijzigd of geannuleerd. Omdat een Briljant Home of Business consult een grote voorbereiding vergt en omdat het proces start zodra er een afspraak wordt geboekt zullen de al gemaakte kosten in rekening worden gebracht (intake, administratie, voorbereidingstijd en eventuele reeds geboekte reizen en accommodaties, indien deze niet gewijzigd dan wel geannuleerd kunnen worden).
  Indien er wordt afgezegd of gewijzigd na het verstrijken van de termijn zoals vermeld onder 1 en 2 van het onderhavige artikel en bij niet verschijnen bij een gemaakte afspraak zullen er extra voorbereidingskosten in rekening worden gebracht.
  Annulering en wijzigen geschied alleen schriftelijk. U kunt een e-mail sturen aan info@briljantcoaching.nl
 8. Klachtenregeling
  Bij klachten over Diensten van Briljant Coaching dient eerst een open gesprek worden aangegaan tussen Gebruiker en de eindverantwoordelijke van Briljant Coaching. De Gebruiker krijgt de gelegenheid om de klacht helder te formuleren. Briljant Coaching zal zich inspannen om de klacht op te lossen.
  Briljant Coaching neemt de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, uiterlijk binnen vier weken na indiening van de klacht.
  Klachten worden zoveel mogelijk in de minne opgelost.
  Klachten worden ten alle tijden vertrouwelijk behandeld.
 9. Toepasselijk recht en geschillen beslechting
  Op de Toepasselijke Algemene Voorwaarden is alleen Nederlands recht van toepassing.
  Alle geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst zullen woorden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.