1. Privacyverklaring

Briljant Coaching, gevestigd aan Molenpad 9A, 1016 GL te Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en voldoet aan de Nederlandse dan wel Europese wet- en regelgeving.

2. Contactgegevens
Briljant Coaching, www.briljantcoaching.nl, info@briljantcoaching.nl
Sandra Bijvoet is de verantwoordelijke van Briljant Coaching.
Zij is te bereiken via 06 236 79 429.

3. Definities

In deze privacyverklaring hebben de hieronder staande termen de volgende betekenis:

 • AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming;
 • Bezoeker: iedere bezoeker van de website;
 • Derden: andere partijen dan Briljant Coaching dan wel betrokkene;
 • Privacyverklaring: deze privacyverklaring van Briljant Coaching;
 • Briljant Coaching: de verantwoordelijke voor de website www.briljantcoaching.nl, gevestigd te Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34286343. Briljant Coaching is tevens verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in de AVG.
 • Website: de website van Briljant Coaching, www.briljantcoaching.nl.

4. Persoonsgegevens verwerkt door Briljant Coaching
4.1 Briljant Coaching verwerkt uw persoonsgegevens alleen wanneer u gebruikmaakt van haar diensten. Er worden tot dusver expliciet algemene persoonsgegevens verwerkt. De gegevens worden slechts verstrekt met toestemming van de Bezoeker van de Website. Hetzij door het invullen van de algemene persoonsgegevens via de Website, hetzij dat Briljant Coaching ernaar vraagt. Derhalve worden bijzondere persoonsgegevens niet verwerkt op deze Website.

4.2 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Briljant Coaching verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoon- en/of mobilenummer;
 • E-mailadres;
 • Elektronisch transactieverkeer.

4.3 Op de Website van Briljant Coaching worden geen persoonsgegevens verzameld van personen onder de 16 jaar, tenzij minderjarige(n) toestemming heeft/hebben van zijn/haar/hun ouders of voogd. Briljant Coaching is niet verantwoordelijk voor het surfgedrag van minderjarige(n) op haar Website en staat erop dat ouders het surfgedrag van kinderen controleren. Mocht er (in)direct toch dergelijke gegevens door Briljant Coaching te zijn verzameld, gaarne contact opnemen via bepaling 12, te vinden onderaan deze Privacyverklaring.

5. Doelstelling en grondslag persoonsgegevens verwerking

5.1 Briljant Coaching verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelstellingen:

 • 5.1.1. U te kunnen contacteren indien nodig voor het maken van een afspraak voor het uitvoeren van haar dienstverlening;
 • 5.1.2. Het verwerken van uw verzoek voor een goede afhandeling van uw verzoek en/of wensen.
 • 5.1.3 Wettelijke verplichting zoals gegevensverwerking die nodig is voor de belastingaangifte en het voeren van een administratie.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens

Briljant Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de realisering van de bovengenoemde doelstellingen, te vinden onder bepaling 5 van deze Privacyverklaring. Indien verzocht door de Bezoeker worden de persoonsgegevens uit het systeem verwijderd. Mocht u een dergelijk verzoek willen indienen bij Briljant Coaching dan kunt u de contactgegevens van Briljant Coaching gebruiken, te vinden onder bepaling 12 van deze Privacyverklaring.

7. Derden en delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht aan Derden. Verstrekking van persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats wanneer enerzijds, een overeenkomst tussen Briljant Coaching met de Bezoeker moet worden nageleefd, en anderzijds, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

8. Persoonsgegevens inzien, aanpassen en/of verwijderen

8.1 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Briljant Coaching.

8.2 Daarnaast kunt u immer uw gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens weer intrekken.

8.3 U kunt een verzoek tot inzage, aanpassen en/of verwijderen van uw persoonsgegevens indienen via de contactgegevens van Briljant Coaching, te vinden onder bepaling 12 van deze Privacyverklaring.

9. Beveiliging persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens worden door Briljant Coaching met zorg en passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging in acht genomen. Mocht de indruk worden gewekt dat uw persoonsgegevens laakbaar worden beschermd, neem dan gerust contact op via de contactgegevens van Briljant Coaching, te vinden onder bepaling 12 van deze Privacyverklaring.

10. Toepasselijk recht

Op deze Privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing.

11. Wijziging Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring kan door Briljant Coaching te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing en indien wet- en/of regelgeving dit toestaat dan wel verplicht.

12. Contact voor meer informatie

Vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens of over uw rechten, of klacht(en) hierover kunnen worden ingediend via info@briljantcoaching.nl of via sandra.bijvoet@wxs.nl Meer informatie over persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.